Privacystatement 23-05-2018

KOM vier het leven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens:
KOM vier het leven Schumannstraat 12 7557 VB Hengelo, telefoon: +31610544119
De Functionaris Gegevensbescherming van KOM vier het leven is te bereiken via info@komvierhetleven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
KOM vier het leven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat hier om gegevens die u als klant of zakenpartner aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch ten behoeve van onze dienstverlening
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

We gaan hier uit van een bewaartermijn van maximaal 7 jaar (cf de wettelijk verplichte termijn van bewaren van de administratie t.b.v. de Belastingdienst). 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Begeleiding van cliënten ( met name de rouwbegeleiding). Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk én is het een wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen en hier zorgvuldig mee om te gaan. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gespreksnotities over de gesprekken die wij voeren. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en gegevens die – uitsluitend na uw expliciete schriftelijke toestemming- zijn opgevraagd bij andere zorgverleners. Uw begeleider is enige die inzage heeft in uw gegevens. Uw begeleider heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht/beroepsgeheim. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als begeleider zijn we verplicht om de dossiers 15 jaar te bewaren ( wet op de behandelovereenkomst).  De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden (Dit gebeurt alleen in overleg en met expliciete schriftelijke toestemming!): 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens bij afwezigheid van de vaste begeleider.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

Administratie
Uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van een factuur. De onderstaande gegevens worden dan gebruikt. bewaartermijn is dan minimaal 7 jaar (wettelijke plicht t.b.v. de Belastingdienst).

  • Uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum
  • Uw BSN of verzekeringsnummer (indien wettelijk verplicht)
  • De datum van de begeleiding
  • Een korte omschrijving de activiteiten waarvoor de factuur is verstuurd.
  • De kosten van deze activiteiten.

Wij vragen altijd vooraf uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens (tijdelijk) te mogen verwerken en opslaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
KOM vier het leven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KOM vier het leven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KOM vier het leven gebruikt (op dit moment 23 mei 2018) geen functionele, analytische en tracking cookies. Zodra we dit wel doen, informeren wij u via een bericht op onze website en vragen u dan toestemming om cookies te plaatsen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KOM vier het leven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@komvierhetleven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
KOM vier het leven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KOM vier het leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@komvierhetleven.nl

Back to top